Zeven oplossingen

De VO-raad ziet zeven oplossingsrichtingen voor het terugdringen van het lerarentekort en het versterken van het schoolleiderschap:
1

Meer leraren opleiden

De laatste jaren daalt het aantal afgestudeerden van de lerarenopleidingen. Om meer scholieren naar de lerarenopleiding te trekken, is een aantrekkelijk imago van het beroep van belang. Daarnaast moet de opleiding toegankelijk zijn en goed aansluiten op de praktijk in de school.

2

Zijinstromers aantrekken

De reguliere instroom in het lerarenberoep is niet voldoende om tegemoet te komen aan de uitstroom van leraren. Voor een aantal tekortvakken ligt dit percentage nog hoger: 2,7% van de lessen natuurkunde en 2,0% van de lessen scheikunde. Zijinstromers aantrekken kan hiervoor een oplossing zijn. Leraren uit andere sectoren brengen bovendien praktijkervaring de school in en dragen bij aan divers samengestelde lerarenteams.

 

3

Meer leraren behouden

Veel startende leraren verlaten het onderwijs: 80% van de startende leraren in het vo werkt daar een jaar later nog. We weten niet altijd waarom leraren al snel weer weggaan. Om leraren te behouden moeten schoolbesturen een aantrekkelijke werkgever zijn en passende begeleiding, goede arbeidsvoorwaarden en een aantrekkelijk carrièreperspectief bieden. Uiteindelijk zal dit ook effect hebben op het imago van het (voortgezet) onderwijs.

Bron: Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Salarisadministraties van instellingen, (bewerking onderwijsincijfers.nl)

4

Anders organiseren

Scholen kunnen een aantrekkelijke werkgever zijn door een vernieuwende kijk op het onderwijs of door een ander beroep op de talenten van leraren te doen.

Er zijn 26 vo-regio’s die deelnemen aan de Regionale Aanpak Personeelstekorten, en in 15 regio’s is anders organiseren een van de projectlijnen om het lerarentekort terug te dringen. Voorbeelden van anders organiseren zijn het inzetten van PAL-studenten (persoonlijk assistent van de leraar), proeftuinen rond roostering en werken in teams.

5

Investeren in structurele professionalisering van schoolleiders

We roepen schoolleiders op om meer zelf regie te nemen over hun eigen professionele ontwikkeling. Dat kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van het Schoolleidersregister VO. Tegelijkertijd stimuleren we besturen om meer tijd en ruimte vrij te maken voor professionele ontwikkeling van schoolleiders. Hierbij past een structurele plek in het strategisch personeelsbeleid (SHRM).

6

Versterken van de kwaliteit en positie van team- en afdelingsleiders

Veel team- en afdelingsleiders worstelen met hun combinatie van taken en verantwoordelijkheden. We roepen hen op om proactief de regie te nemen over hun groei in het beroep van schoolleider. Een specifiek aandachtspunt is de begeleiding en ontwikkeling van startende team- en afdelingsleiders. Dit vergt doelgerichte ondersteuning van besturen.

7

Nieuwe schoolleiders aantrekken en opleiden

Om de ambities in het voortgezet onderwijs te realiseren, zijn goede en voldoende schoolleiders van groot belang. Hiervoor moet talent van binnen én buiten de sector worden aangetrokken, bijvoorbeeld door ‘huisacademies’ en oriëntatie op leiderschaps- en managementrollen te organiseren. Besturen kunnen de uitval van schoolleiders reduceren door zich in te zetten voor goede begeleidingstrajecten. Zo stimuleren besturen de ontwikkeling van nieuw talent.