Drie oplossingen

De VO-raad ziet drie oplossingen voor het omgaan met de gevolgen van leerlingendaling:
1

Vroegtijdig anticiperen

Schoolbesturen dienen vroegtijdig op leerlingendaling te anticiperen. Dit begint met goede prognoses, zowel voor de eigen school als voor de regio, en in ieder geval voor de komende tien jaar. Van schoolbesturen wordt verwacht dat zij op de prognoses anticiperen en krachtige impulsen geven aan het behoud van elke onderwijssoort in de regio.

2

Samenwerken

Scholen zijn minder kwetsbaar als zij met andere (onderwijs)partijen in de regio samenwerken om kwalitatief goed onderwijs en een breed aanbod beschikbaar te houden. Schoolbesturen zijn hier verantwoordelijk voor, zo meldt de Code Goed Onderwijsbestuur VO: ‘Besturen hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een regionaal dekkend, kwalitatief hoogstaand en zo divers mogelijk onderwijsaanbod. Vanuit die verantwoordelijkheid pakken zij regionale vraagstukken gezamenlijk op.’

Samenwerken kan op verschillende terreinen. Dit varieert van het delen van ondersteunde diensten, huisvesting of personeel, het uitbesteden van leerlingen en het uitruilen van onderwijsaanbod, tot het aangaan van een fusie (bestuurlijk of institutioneel).

3

Gebruikmaken van ondersteuning

Scholen en besturen kunnen gebruikmaken van diverse vormen van ondersteuning bij het omgaan met leerlingendaling. Het project Regionale Samenwerking van de VO-raad beschikt over handreikingen en praktijkvoorbeelden over leerlingendaling en ook het Accountteam Leerlingendaling van het ministerie van OCW en de inspectie kunnen ondersteunen.