Drie oplossingen

De VO-raad ziet drie structurele oplossingen op het gebied van huisvesting:
1

Ophogen bekostiging

In het huidige systeem zijn gemeenten verantwoordelijk voor nieuwbouw van scholen. Schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het onderhoud (zowel binnen als buiten). Schoolbesturen geven op dit moment 15% meer uit aan het in stand houden van hun gebouwen dan waar zij bekostiging voor ontvangen.

Wanneer de bekostiging van schoolgebouwen blijft zoals die nu is, is tot 2050 € 21 miljard beschikbaar voor het funderend onderwijs. Voor betaalbare én duurzame scholen met een comfortabel binnenklimaat, een laag energieverbruik en een lage CO2-uitstoot is tot 2050 € 42 miljard nodig. Dat is per jaar ongeveer € 730 miljoen meer dan waar de huidige bekostiging in voorziet, voor primair en voortgezet onderwijs samen.

2

Nieuwe visie op bekostiging

De overheid moet zorgen voor een realistische bekostiging van schoolgebouwen en verantwoordelijkheden moeten helder worden belegd. Hierdoor kan de vernieuwingscyclus van schoolgebouwen worden teruggebracht naar 40 jaar. Ook de tussentijdse kwaliteitsverbetering moet worden geborgd. Een Integraal Huisvestingsplan (IHP) helpt scholen en gemeenten om samen de huisvesting van scholen te organiseren.

Het rapport IBO Onderwijshuisvesting bevat een advies van het interdepartementaal beleidsonderzoek (IBO) over verbeteringen van het huisvestingsstelsel voor scholen in het basis- en voortgezet onderwijs.

3

Standaardisatie

Standaardisatie in processen en bouwmethoden kan zorgen voor sneller en goedkoper bouwen. Ook helpt standaardisatie bij het renoveren van schoolgebouwen. De sector zelf kan zorgen voor standaarden die aansluiten bij de praktijk en die snel kunnen worden geaccepteerd. De overheid zou dit moeten faciliteren.